Det administrativa systemet, eller datasystemet, skall vara ett säkert verktyg i strävan mot ett allt effektivare arbetssätt.

 

För att säkerställa bästa möjliga säkerhet krävs att regler ställs upp för användarna. Det är trots all så, att det är dessa som orsakar flest fel, medvetet eller omedvetet!

 

Trots avtal och regler kan vi aldrig förhindra en illvillig användare att orsaka stor skada.

Denna risk kan endast minimeras om man hårt begränsar vilka tjänster som delas ut samt tar regelbunden backup. Ett avtal har en preventiv verkan och gör alla medvetna om riskerna.

 

Ett datoranvändaravtal är således en nödvändighet.

 

Detta avtalsförslag får fritt användas och kopieras utan angivande av källan.

 

 

AVTALSFöRSLAG:

 

Avtal för datoranvändare

 

All datoranvändning är förbjuden utom de undantag som nedan räknas upp.

 

Datoranvändning får endast ske via egen inloggning med eget lösenord.

Datorer får aldrig lämnas inloggade utan uppsyn.

Lösenord får aldrig skrivas upp på t.ex. en lapp som finns vid arbetsplatsen.

Lösenord måste vara komplexa och får aldrig vara t.ex. ett vanligt namn.

 

Inga egna programvaror får användas ens tillfälligt. Finns tillfälliga behov måste detta först

överenskommas med dataansvarig. Alla program skall vara legala och registrerade.

Godkända program är de av dataansvarig installerade och de ni givits rättighet att använda.

Spel och liknande får aldrig användas. Musik-cd får spelas om dessa är legala originalskivor.

Se bifogad lista på godkända program.

Inga program får heller avinstalleras från datorerna.

 

Ingen egen datorutrustning ej godkänd utrustning får anslutas till datorerna. Detta inkluderar

även tapestationer, externa cd och dvd-skivare, kort- och usb-minne.

Datorerna får ej anslutas till privata datorer och laptop's, egna modem eller kommunikationskablar.

 

Skall externa datorer anslutas till enskild dator eller till nätverket, med kabel eller trådlöst,

skall dessa datorer först vara kontrollerade och godkända av dataavdelningen.

 

Datautrustning får ej heller öppnas, ej heller avlägsnas från sin normala plats.

Nätverksanslutningar och kablar får ej kopplas om.

 

Alla disketter måste komma från dataavdelningen samt vara viruskontrollerade.

Lösa disketter, minne ochhdd får ej ligga framme utanför er kontroll.

 

E-mail får användas för privata meddelande. Inga mail med "misstänkta" rubiker eller

avsändare får läsas. Bifogade filer får endast öppnas om dessa först är överenskomna med avsändaren eller/och er dataansvarig.

 

Internetanvändning får endast ske mot tillåtna adresser. Inga sex, chat, warez, crack eller

diskriminerade sidor får besökas. Inga fildelningsprogram får användas.

Se separat bilaga.

 

Dataavdelningen har rätt att scanna, logga och läsa all data och datoranvändning.

 

Upptäcker eller misstänker någon olovlig användning skall detta omedelbart anmälas till högre chef.

 

Självklart får företagsinformation ej raderas eller förstöras.

Ingen olovlig kopiering eller uttag av information får ske.

 

Brott mot detta avtal leder alltid till ett disiplinärende och kan leda till ett omedelbart avsked.

 

Avtalet gäller så länge användaren är anställd eller tills det avtalet är skriftligen annulerat.

 

 

Undertecknad har läst igenom detta avtal, förstår dess innebörd, och förpliktigar sig att följa det till alla delar.

 

 

Datum

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Underskrift med namnförtydligande