ROT bidrag:

 

"ROT" står för "REPARATION, OMBYGGNAD och TILLBYGGNAD"

 

ROT-avdraget är ett skatteavdrag. Beställaren måste sålunda betala mer i skatt än vad som kan erhållas som ROT-bidrag!

 

Beställaren måste vara lagfaren ägare av fastigheten.

 

En del av arbetskostnaden (just nu 50%) får dras av i form av ROT-avdrag.

 

Varje beställare och lagfaren ägare får dra av dock max ett maxbelopp per person och år.

(Två ägare innebär dubbelt avdrag!)

 

Beställaren betalar alltid hela materialkostnaden.

 

Beställaren bör hos Skatteverket begära ett utdrag som visar hur mycket avdrag det är kvar att utnyttja.

Lämna detta till entreprenören.

 

Ägarens, beställarens, personnummer måste stå på fakturan.

 

Leverantören måste ha F-skattesedel.

ROT-avdraget kom till dels för att stimulera byggsektorn men också för att göra det mindre attraktivt att använda svart arbetskraft.

Det är många risker och negativa aspekter med att använda svart arbetskraft. Moraliskt fel, inga garantier, inga försäkringar, ofta felaktigt ufört jobb osv så UNDVIK alla svartjobb!!, osv

 

Leverantören fakturerar "ROT-avdraget" direkt till skatteverket.

 

Ägaren måste ha betalt sin andel av arbetskostnaden innan arbetskostnadsfakturan kan skickas till skatteverket.

 

Beställaren bör kontrollera med Skattverket om arbetet omfattas av ROT-avdraget och att ni har utrymme för avdraget innan arbetet beställes och igångsätts.

Om beställaren inte får bidraget beviljat, är beställaren betalningsskyldig till leverantören. Beställaren är alltid juridiskt sett betalningsskyldig för hela kostnaden.

Om det blir någon typ av problem, även försening, med utbetalningen till leverantören kommer beställaren att avkrävas beloppet.

 

Så beställ ej arbete ni inte kan betala fullt ut för!

 

Vilka arbete som omfattas av ROT bidraget:

-          vi hänvisar till skattverket och dess hemsida www.skatteverket.se

-          vid tveksamhet eller tolkningssvårighet fråga skriftligt Skatteverket

 

 

Exempel på faktura: Arbetskostnad 12 000 kr

Kundens preliminära skattereduktion är 50% av arbetskostnaden (6 000 kr jämte 25% mervärdesskatt = 7 500 kr).

Kunden betalar resterande belopp (22 500 kr – 7 500 kr =  15 000 kr).

 

 
Material 5 000 kr

Resor 1000 kr

Totalt exkl moms 18 000 kr

Mervärdesskatt 25% = 4 500 kr

Total summa inkl moms 22 500 kr

Avgår preliminär skattereduktion 7 500 kr

För beställaren att betala till leverantören 15 000 kr

Leverantören ersätts från Skatteverket med 7 500 kr