RISKKONSTRUKTIONER

Av byggnadsingenjör Stefan Norrman

 

Byggnader kan ha olika brister I både konstruktion och utförande t.ex.:

-         konstruktionsfel

-         fel i undergrund (mark)

-         materialfel (både val och sekunda material)

-         slarv, byggfel, byggfusk

-         skador av fukt (hållfasthet, mögel och svamp)

-         bristande underhåll

-         designfel tar vi inte upp här

 

Med riskkonstruktioner menar man i allmänhet konstruktioner som medför en stor uppenbar risk för allvarliga följdskador.

 

Den allra viktigaste, och ibland svåraste att i efterhand kontrollera, år brister i grundläggningen och undergrund. För plattor på mark kan viss kontroll göras utmed grunden där dräneringens funktion är viktig liksom grundens isolering mot kyla och fukt. Undersök även var grundvattennivån ligger. Leta efter sprickor och sättningar. Finns sådana så har ni en indikation om att och var problem kan finnas.

Gräver man en provgrop invid grunden och vid misstanke även en djupare provborrning så kan undergrundens bärighet kontrolleras. Att åtgärda en felaktig grund kan vara dyrare än att riva och bygga nytt, så undvik till varje pris sådana fastigheter.

 

Plint och krypgrunder är knepiga att få att fungera väl. Det är nästan mer regel än undantag att dessa uppvisar mer eller mindre allvarliga fuktskador. Numera isolerar man marken så att fukt förhindras tränga upp ifrån undergrunden.

Se till att det finns en fungerande ventilation av krypgrunden. (Radon risk?)

 

Vind såsom storm och orkan kan orsaka skador där särskilt risken med dåligt förankrade byggnadsdelar skall kontrolleras. Utskjutande och plana tak utsätts för stora lyftande krafter. Förankringsbrister är relativt enkla och ej kostsamma att åtgärda.

 

Efter grunden skall kontroll av vatten- och fuktskador ske.

Vatten och fukt i konstruktionen kan orsaka både att byggmaterialens egenskaper drastiskt försämras och att röta, mögel, svamp och dålig lukt bildas.

 

Fukten är särskilt lömsk varför vi skall behandla den lite mer ingående .

 

Fuktskodor och röta i trä kontrolleras lätt genom att sticka in en knivspets i materialet. Svampangrepp kan man se genom svarta prickar av svamp eller mögel. Näsan är också ett bra verktyg, dålig eller unken lukt är alltid misstänkt.

 

Fukt kan finnas kvar sedan byggprocessen men kan också läcka in genom det yttre skalet eller i våtutrymme genom saknade eller defekta fuktspärrar.

Ventilationen måste fungera inte bara i innerutrymmena utan av och i vissa byggnadsdelar som yttre skalväggar och  vindsutrymme för att inte fukt skall kondenseras mot kalla ytor. I bostadsutrymme måste luften bytas ut ett antal gånger per dygn så att vi inte får syrebrist , för hög halt av skadliga gaser samt hög fukthalt.

 

Yttre skalet måste fungera som tänkt.

Yttertak är lätt att besiktiga. Lyft på takpannor för att se hur det ser ut inunder. Det får ej finnas en massa damm, löv, fågelbo och liknande under pannorna för detta håller kvar fukt och förhindrar att inläckande vatten kan rinna ut som avsett. Underlagstaket av board eller papp måste också vara helt för att säkerställa att vatten som träng in hit verkligen kan ledas bort. Lätt att kontrollera är fotplåtar, rännor och stuprör. Kontrollera även anslutningarna till mark fungerar.

Kontrollera alla anslutningar och kragar runt ventilationshuvar och skorstenar.

 

Snö kan blåsa in och som smält orsaka stor skada.

Mineralull, gips och andra material som blivit våta kan aldrig torkas ut utan måste bytas ut mot nytt.

 

Stål och järn kan kalla bli utsatta för kraftig kondensering av fukt. Rost uppkommer då och rosthaltigt vatten kan sedan orsaka kraftiga missfärgningar.

 

Finns fuktskador på innertak skall orsaken till dessa alltid noga undersökas. är skadan gammal eller finns den fortfarande?

 

Gamla skador med röta, mögel eller svampangrepp kan behandlas men i de flesta fall tvingas man byta ut allt skadat mot nytt!

 

Ytterväggar kan utsättas för stora mängder vatten varav en del sugs in i fasadmaterialet. Denna fukt kan tryckas ut med värme och ventilation.

 

Ytterskalet har ofta en diffusionstät plast på insidan för att förhindra att innerluftens fukt, ofta utandningsluft, transporteras in i ytterväggar och tak. Denna 0,20mm tjocka plast skall finnas på rätt plats i konstruktionen samt skall vara helt tät. Tätheten kan man kontrollera med en tryckprovning av innerutrymmena.

Fogar och fönsterbleck är detaljer som noga skall kontrolleras.

 

Träpanelväggar skall kontrolleras så att ej yttre målningsskikt döljer underliggande röta och skador. Panelen måste också vara rätt utförd så att vatteninträngning försvåras och om så ändå sker även denna bakomliggande avvattning fungerar.

 

Att moderna konstruktioner med utanpåliggande putsad cellplast utan bakomliggande ventilationsspalt nästan utan undantag uppvisar stora brister är en stor skandal. Dessa konstruktioner måste för eller senare rivas ner och byggas om för att klara sig från fuktskador.

 

I våtutrymme skall det finnas godkänd våtsäkring under alla vägg- och golvytor. även under kakel/klinkerbeklädda ytor måste tätskiktet finnas och vara helt tätt. Alla genomgångar skall vara tätade och speciellt golvbrunnar skall vara noggrant tätade.

Tänk på att nog så exklusiva kakel/klinker effektivt kan dölja grava underliggande brister och skador.

Begär att få se intyg på utförda våtsäkringar.

 

Finns källare så är det inte ovanligt med olika fuktrelaterade problem med dessa. Materialval, utförande, isolering mot värme och fukt liksom ventilation och uppvärmning måste vara korrekt utförda för att undvika problem.

Nästan alla äldre källare har fuktproblem i större eller mindre omfattning!

Fukt i betong och stenväggar är oorganiska och har nästan aldrig problem med svamp och röta.

 

Var alltid särskilt misstänksam om "okunniga" gör det själv byggare varit i farten (svart arbetskraft skall aldrig användas!).

 

Det har avgörande betydelse dels hur men även var i konstruktionen de olika skikten är förlagda. Både tät-, ventilations- och isoleringsskikt måste vara rätt utförda och rätt placerade!

Begär följesedlar och garantisedlar pä allt material!

 

Vårt råd är att alltid anlita en expert för en professionell undersökning. Det är väl använda pengar. Säljer ni en fastighet så har ni stor nytta av en sådan undersökning och dokumentation.