Fa BYGGING S Norrman

____________________________________________________________________________________________________________

Kvalitetsmanual

Kontrollplan - egenkontroll

____________________________________________________________________________________________________________

Dok.nr. _ _ _ _ _ _ Utgåva _ _ _ Gäller f o m _ _ _ _ Upprättad av _ _ _ Sign. _ _ _ Godkänd av _ _ _ Sign. _ _ _ Sida _ _ _

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

KONTROLLPLANĀ  - EGENKONTROLL

 

Objekt/projekt:

Underlag: gällande lagar, föreskrifter, bestämmelser, kontraktshandlingar, ritningar, beskrivningar och anvisningar

Kvalitetsansvarig övergripande företaget och tel nr:

Kvalitetsansvarig projektet företaget och tel nr:

Projektansvarig företaget och tel nr:

Kvalitetsansvarig köparen (KA) och tel nr:

 

 

ANVISNINGAR

 

Som generell anvisning gäller att alla arbete och material skall ha mycket hög kvalitet, och i inget fall accepteras

en lägre kvalitet än vad Svensk standard, normer eller byggtradition anger.

I alla moment skall stor hänsyn tags till både personlig säkerhet liksom mista möjliga negativa inverkan på natur och miljö.

Sträva efter minimal energianvändning med preferens för återvinningsbara material och resurser.

 

OBS - noteras anmärkning i kontrollplan skall alltid särskilt protokoll för avvikelse upprättas.

Om punkten är signerad utan särskild angivelse i anmärkningskolumnen är punkten godkänd.

Kontroll får endast göras av den som är behörig och utsedd som ansvarig av företaget.

Kontrollpunkter med signatur markerad med (f) sker av företaget övriga sker av platsansvarig.

Kontrollpunkter som ej är aktuella och/eller ej skall utföras är signaturmarkerade med (ej).

Kontrollpunkter med (a) skall alltid rapporteras skriftligt med att avvikelseprotokoll.

Kontroll sker vartefter punkterna är utförda, ej nödvändigtvis i kontrollplanens följd.

I en kontrollpunkt ingår samtliga ingående underliggande punkter, även om dessa inte är specifikt angivna.

Allt material skall ankomstkontrolleras enligt särskild rutin.

Ingen kontrollpunkt får överbyggas/döljas innan kontroll skett med godkänt resultat.

En anmärkning/avvikelse skall normalt åtgärdas till fullgott utförande, men kan godkännas i reparerat eller

alternativt åtgärdat skick eller lämnas utan åtgärd efter projektansvarig gett sitt godkännande.

Vid anmärkning/avvikelse betraktas denna punkt som godkänd först när projektets kvalitetsansvarig har godkänt kontrollpunkten.

KA skall kallas och ges tillfälle att utföra nödvändiga och andra önskade eller begärda kontroller.

(gäller framför allt alla dolda och inbyggda konstruktioner, utförande och arbetsmoment)

 

Inget arbete får ske på kunds tomt innan giltigt kontrakt/överenskommelse har upprättats och underskrivits av båda parter.

 

Kontrollplanen syftar till att hålla en överenskommen kontrollerad hög kvalitet, samt att verka för att fel och avvikelser kan minimeras och undvikas i framtida projekt.

Den signerade kontrollplanen skall garantera att kontrollpunkter är komplett utförda och detta till en beskriven kvalitet och utförande.

 

Kontrollplanen kontrolleras/avstäms mot tidplan för att säkerställa att sluttiden för överlämnandet innehålles.

 

Alla anmälda och rapporterade avvikelser sparas för att mot kund kunna dokumentera projektets kvalitet och utförande.

Vid eventuell tvist utgör denna dokumentation en viktig del, för att företaget skall kunna visa att, vad och hur som utförts av det överenskomna leveransåtagandet.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

KONTROLLPUNKTER

Kontraktshandlingar

Kontrakt med alla bilagor

Spärrförbindelse

Rums- och teknisk beskrivning

Tidsplan övergripande

Kostnadskalkyl inkl alla byggherrekostnader

Boendekostnadskalkyl

Färdigställande- och byggfelsförsäkring

 

 

Ritningar och beskrivningar

Byggnadslovshandling, omfattning och giltighet

Arbetsritningar, omfattning och giltighet

Beräkningar, konstruktion

Värme, energiberäkning

El ritning

VVS ritning

Ventilation

Beskrivningar, omfattning och giltighet

Tidsplan detaljerad

Administrativa rutiner, kontrollansvar, platsansvar

Entreprenörer, underentreprenörer kontaktlista

 

 

Fastighet

Fastighetsbeteckning, belägenhet

Gällande kundorder/kontrakt inkl kreditiv

Byggnadslov inlämnat

Byggnadslov godkänt/erhållet

Miljötillstånd (jord/bergvärme) erhållet

Anmälan igångsÄttning byggnadsnämnd

Grannar informerade (tidsplan, störningar)

Anmäan om el och vatten för byggentreprenad

Skyltning till arbetsplats

 

 

Mark och grund

Körväg åtkomlighet, avlastningszon, bärighet

Mark förberedelse, röjning

Kontroll mark bärighet (provborrning)

Grovplanering, schaktning, marknivåer

Utsättning byggnad

Schaktning

Grundförstärkning, pålning

Kantelement utsättning, läge, nivå

Plintar (förråd, carport, plank....)

Utfyllnadsmassor, kvalitet, tjocklek, nivå

Makadam, kvalitet, tjocklek, nivå

Markisolering

El in och utgående, läge

Tele, bredband inkommande

VVS vatten avlopp, läge, nivå

Värme, in och utgående genomföringar

Värme mark, läge och nivå

Armering, typ, dim, kvant, läge, täckskikt

Ingjutningsgods

Tryckprovning med protokoll (VV)

Gjutning platta, kvalitet, nivå, planhet, yta

Åsk- och potentialskydd

Färdig platta, läge, mått, nivå

Dränering inkl anslutning till yttre ledningsnät

Fiberduk

Markisolering

Packning och återfyllnad

 

 

Stomme (yttervägg, balkar, takstolar, kupor, board och läkt)

Ytterväggar (element)

Balkar, pelare inklusive svetsning och förankring

Takstolar, förankringar, avväxlingar, kupor

Förrådstakstolar, förankringar, avväxlingar, kupor

Takboard och bärläkt (OBS - läktavstånd!)

Reparation av skador på element

Stombesiktning

 

 

Stomkomplettering (fönster, ytterdörrar och portar)

Innertak glespanel, folie och undertak (gips, panel)

Fönster montage, inkl fönsterbänkar

Ytterdörrar montage

Portar, garage, förråd

Förrådsväggar, isolering

 

 

Yttre färdigstÄllande (putsning, fogning, inklädnader, takbeklädnad, plåt, målning)

Putsning

Fogning och tätning fönster, dörrar

Inklädnader, panel, nät

Yttre takbeklädnad och genomföringar

Byggnadsplåt

Takstegar och säkerhetsutrustning

Utvändig målning

 

 

Inre komplettering (innerväggar m.m.)

Innerväggar reglar, isolering, usb skivor, gips, våtrum

El, rördragning

El, kabeldragning

Centraldammsugare, rördragning

Vatten, värme ledningar

 


Golv

Golvvärme

Flytspackel

Våtsäkerhetsskikt i våtrum

Klinker

Parkett (inkl foam och difftät plast)

Golvmatta

 

 

Innerväggar (kakel, målning)

Våtsäkerhetsskikt i våtrum

Kakel

Spackling, målning (även ytterväggsinsida)

 

 

Inre komplettering (innerdörrar, snickerier, foder, lister)

Innerdörrar

Snickerier, kök, tvätt, garderob, kläd

Elutrustning och uttag

Lister och foder

Öppen spis

Ventilation

VVS inkl varmvatten, värmepanna

 

 

Yttre markarbete (markytor, stensättning, belysning)

Yttre ledningar, rör inkl anslutning till kommun

Stenkistor

Mark nivåer, ytor

Stensättning

Utvändiga murar

Yttre belysning

Yttre städning

 

 

Inflyttningskomplettering (maskiner, utrustning)

Köks-, tvättmaskiner m.fl.

Centraldammsugare

Inkoppling permanent EL

Inkoppling vattenmätare

Inkoppling fjärrvärme

Egen överlämnandekontroll

Grov inflyttningsstädning

Anmälan slutbesiktning

 

 

Besiktningsåtgärder

Åtgärder efter egen överlämnandebesiktning

Slutbesiktning

Skötseldokumentation till kund

Målningsdokumentation använda färger

Intyg och garantier

Relationsritningar (reviderade bygghandlingar)

Besiktningsprotokoll slutbesiktning

Färdig/slutanmälan till kommun (KA)

Tidsplan åtgärder

ÅtgÄrder efter slutbesiktning

Garantibesiktning inom 2-år

Besiktningsprotokoll garantibesiktning

Åtgärder efter garantibesiktning

 

 

Tillkommande arbete (extra)

 

____________________________________________________________________________________________________________