Fa BYGGING S. Norrman

 

INFÖR FÖRSÄLJNING AV EN FASTIGHET

 

En köpare har undersökningsplikt, men det fritar inte säljaren från sin upplysningsplikt.

 

Tänk på att säljaren har upplysningsplikt på KÄNDA FEL till köparen.

Det går inte att i en domstol hävda att man "inte visste", om domstolen senare kan göra bedömningen att ni borde känt till bristen!

 

Det finns alltid risk för, att någan annan person kan vittna om, att ni känt till bristerna. Ni har kanske diskuterat med grannen, någon hantverkare, försäkringsbolag, barnens kompisar har sett och hört eller nägonting annan.

 

Skall ni försöka med en friskrivningsklausul i kontraktet för dolda fel så kontrollera först med er jurist.

 

Ta istället och begär in en offert från en byggfirma för åtgärdande av felet. överlämna en kopia till köparen.

I annat fall är det lätt för kunden att bedöma kostnaden väldigt fel för högt eller lågt.

 

Visa tydligt på och uppmärksamma köparen, gärna med vittne, om olika brister. Då har köparen svårt att i efterhand påstå att säljaren brustit i sin upplysningsplikt genom att ej informera.

 

Det kan alltid rekommenderas att skriftligen överlämna en beskrivning, sammanställning, på de förhållande och brister som råder. Ange byggår, när underhåll och service utförts och kända fel.

 

Ange det ni vet och är det okända förhållande, så anger ni detta tydligt.

T.ex. kan ni skriva: Värmepanna från 1950, ingen känd funktionsbrist dock ej noggrant undersökt.

Anläggningen har under den tid vi ägt fastighen gått utan större problem, senaste service för 2-år sedan.

Servicen utfördes av "Kalles Villaolja" AB.

Sotaren hade ingen anmärkning vid senaste sotning/besiktning som skedde juni månad detta år.

 

Har ni själv byggt om eller till så ange att alla delar omfattas av giltigt byggnadslov. Visa foto, detalj- och konstruktionsritningar. Det är mycket vanligt att "hembyggeri" har grava bristfälliga utförande.

 

Har ni haft brand, översvämning, läckage, fuktskador, mögel eller svamp så berätta. Det är lätt att hitta tydliga spår i efterhand.

 

Berätta gärna vad som hänt, eller inte hänt, med grundvattenstånd under de senaste vårfloderna, vad som blåst sönder i de värsta stormarna, störningar och avbrott i el osv.

 

Visa de senaste årens räkningar för försäkring, el, vatten, avlopp, värme och gatu/vägkostnader.

 

Råder oklara förhållande, eller minsta misstanke, så låt ett proffs GöRA EN BESIKTNING. En besiktningskostnad är mycket mindre än kostnaden för den allra minsta skadetvist!

 

Det är i båda parters intresse att båda parter är helt TYDLIGA och VÄL INFORMERADE om vilka förhållande som rådde vid överlåtelsen. En otydlighet kan ju annars leda till stora skadeståndskrav eller t.o.m. en hävning av överlåtelsen.

 

Rätt pris sätts alltid av marknaden! Notera dock att försäljningssumman plus alla reparationskostnader ej bör överstiga kostnaden för en nybyggnation. Sedan kan den gamla byggnaden ha väl så bra kvalitet i stommen och många andra charmiga egenskaper.