Checklista för uppköp av byggtjänster.

Den som beställer en byggtjänst är beställare. I byggjuridiken kallas beställaren för byggherre.

Det finns mycket att tänka på och ofta handlar det om för en privatperson ganska stora belopp. Här är lite av det ni bör beakta innan ni avtalar köp av byggtjänster.

Det väl värda pengar att anlita en professionell byggadministratör liksom att alltid ha en egen professionell kontrollant/besiktningsman.

Begär in offerter från flera entreprenörer, helst minst tre olika.

Destu bättre offertunderlag, destu exaktare kan entreprenören räkna och destu mindre risk för problem.

Betänk att ni vill ha så mycket som möjligt för era pengar, medan entreprenören vill det motsatta! Denna vill ha så mycket pengar som möjligt för så lite arbete och material som möjligt. Risken är stor att entreprenören väljer billigste utförande medan ni hoppas på det bästa!

Vid arbete som kräver flera entreprenörer låt någon(ofta byggnadsentreprenören) ta huvud(samordnings)ansvaret. Låt huvudentreprenören stå som beställare andra arbete (el, vvs, målnings... underentreprenörer).

Kontrollera att entreprenören

- har F-skattesedel, inga skatteskulder

- inte har betalningsanmärkningar, tidigare konkurser

- kontrollera referenserna, ring upp senaste (flera) kunderna

- har en företagsförsäkring!

- entreprenörens adress och kontaktbarhet. Det finns många exempel på "byggare" som telefon och firma registrerad i helt annat land, där det nästan är helt omöjligt att få tag på "byggaren" efter det att han fått betalt! Ringer ni så svarar någon på ett för dig helt obegripligt språk!!

Ta med i beräkningen att allt kan gå snett. Välj en entreprenör ni kan få tag på långt senare, garantier är ofta på mellan 2 till 10 år, och kan föra en seriös diskussion med utan att känna er hotad till liv och lem. Vid kakel, våtrum, vvs och el krävs särskild utbildning och behörighet. Kontrollera med ert försäkringsbolag vad dom kräver.

Vem ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen?

Vem ansvara för förstörda eller stulna material, verktyg eller privata ägodelar?

Ange att Svensk Standard, Svensk Byggnorm och branschstandard är att betrakta som minikrav.

Alla föreskrifter och bestämmelser för säkerhet, miljö, störningar, avfall m.m skall följas.

Var försiktig med utlåning av nyckel. En utlämnad nyckel kan lånas ut i sin tur och sen är det kört!! Ofta blir man tvingad att byta lås efter avslutat arbete.

Ha kontroll på vilka som finns på arbetsplatsen. Begär ID, namn, adress och personnummer för samtliga! Undersök personalens status (utbildning, kompetens, erfarenhet - lärning, pryo .....)

Skriv alltid skriftliga avtal som skall innehålla

- vad arbetet omfattar

- hur det skall utföras

- när det skall utföras (både byggstart och färdigställande datum)

- ersättning vid försening

- vilka bestämmelser som gäller ABS...

- vem/hur arbetet skall kontrolleras - hur det skall betalas (ALDRIG FÖRSKOTT) Det finns färdiga kontraktsblanketter som följer ABS - använd om möjligt. Om entreprenören skrivit avtalet så är ALLT skrivet till dennes FÖRDEL!

Ger ni en bankgaranti för beställningen så kan vid ett avbrutet arbete era pengar vara låsta i mycket lång tid. Be banken sätta en gräns för hur länge garantin gäller och att utbetalning endast kommer att ske efter fullständigt utfört och godkänt arbete.

Kräv skriftligt fast pris. Beställningar mot löpande ersättning blir alltid mycket dyrare!

Alla ändringar och tilläggsbeställningar skall göras skriftligt med angivande av pris och inverkan på slutdatum.

Var observant med momsen. Ingår eller ingår inte och vilken skattesats?

Beställeren kan bli betalningsskyldig mot skattemyndigheten om entreprenören konstrar!

Betala inga förskott.

Betala aldrig för mer än vad som levererats. Betala aldrig fullt förrän hela entreprenaden är utförd och kontrollerad, alla anmärkningar och fel är åtgärdade till full belåtenhet. Ni har rätt att innehålla 10% tills allt är slutfört och godkänt.

För byggdagbok och anteckna allt som händer, alla samtal, alla överenskommelser, alla anmälda brister, alla löfte osv. Dokumentera och fotografera allt, speciellt sånt som senare byggs in. Bekräfta skrifligt(t.ex. med ett email) alla överenskommelser, larm, krav, löfte osv. Begär att entreprenören gör det samma.

Går det åt "helvete" så

- slå larm

- avbryt arbetet

- dokumentera

- kräv korrigering skriftligt

- innehåll alla betalningar

- ta hjälp av er administratör, kontrollansvarig och/eller besiktningsman

- ta hjälp av en advokat, gå till domstol

Tänk på att om det går till domstolstvist så

- kan domstolen lägga större ansvar på den professionella parten (beställaren)

- är all dokumentation mycket värdefull

Se även vad Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister www.bygg.org rekommenderar.

copyright - FirmaByggingStefanNorrman - december 2015