Goda råd och anvisningar kring Villaköpet eller Villabygget:

 

Sidan är under uppbyggnad

 

Tips

-          ta alltid hjälp av ett PROFFS som ni kan diskutera med (kan vara en KA, van byggadministratör, byggingenjör, konsult

-          gör allting SKRIFTLIGT, alla avtal, överenskommelser o.s.v.

-          kräv att få alla löfte skriftligt bekräftade (ett email räcker), om ej bekräfta själv men skriftligt

-          beställ inget utan att först ha överenskommit både kvantitet, utförande, leveranstid och kostnaderna (även frakt och avlastning)

-          dela inte upp ansvaret på flera leverantörer - då vill ingen ta ansvar för "gråsonerna", bäst är en totalantreprenad med fast pris!

-          köper ni flera del- eller underentreprenader så var noga med gränsdragningarna vad som ingår i varje entreprenadbit

-          beställ aldrig på löpande räkning (utan möjligen att ha en max-kostnad skriftligt överenskommen)

-          beställer ni själv varor ansvarar ni för lossning, förvaring och stöld

-          vem ansvarar för att beräknad kvantitet verkligen räcker?, vem betalar för eventuella materialbrister?

-          se till att byggaren skriver på (mottager och godkänner) alla leveranser och i och med detta tar över ansvaret för förvaring, skydd och stöld

-          så fort en brist upptäckes anmäl utan fördröjning detta skriftligt med krav på korrigerande åtgärd

-          var skeptisk (goda relationer kan snabbt bli dåliga!)

-          säljare är alltid trevliga så länge man vill beställa nytt men ovilligt oåtkomliga när man har klagomål och krav

-          betala ALDRIG för ej utfört eller felaktigt arbete

o       möjligen delbetala och dra av för beräknad kostnad för korrektiv åtgärd (om ni tvingas fixa det själv) för att visa god vilja

o       innehåller ni medel på en faktura så meddela utställaren skriftligt vad och varför ni inte betalar

o       det absolut lättade sättet att få gehör för rättmätiga krav är att innehålla så mycket som möjligt!

-          löfte om betalning är enda möjligheten att tvinga fram en åtgärd, betala sedan direkt efter ni fått fullt åtgärdat

-          betala punktligt utan anmaning vid korrekt levererat (skapa inte misstro)

-          kontrollera noga alla leveranser och vid skada så

o       antingen tar ni ej emot leveransen, får gå i retur

o       eller så antecknar ni på fraktsedeln upptäckt brist/skada

o       meddela leverantören utan fördröjning och skriftligt

-          fullbetala ej, sista betalningen, förrän ni är helt säker på att ni verkligen fått allt ni beställt

-          kräv en godkänd besiktning innan ni betalar

-         ha alltid kvar en del att betala under hela garantitiden för

o       ni kommer att upptäcka nya fel och skador

o       det kommer att uppkomma skador under garantitiden (sprickor)

 

ändringar under byggtiden

-          undvik ändringar och tillägg för dom orsakar alltid problem i form av irritation, kostnader och förseningar

-          ofta är det bättre att bygga om efteråt istället!

 

Vad kan gå fel?

-          allt kan gå fel om man inte är lite vaksam!

-          med god kontroll så kan det däremot löpa utan större problem (några mindre får ni alltid räkna med)

-          oplanerade och oväntade frågor och problem (och kostnader) uppkommer ALLTID i samband med ett köp eller byggande

 

Kalkyler

-          det finns en benägenhet från ALLA parter, både köpare och säljare, att göra glädjekalkyler

-          ta med poster för oförutsett

-          ta med marginal för tillkommande extraval

-          stäm av kalkylen stegvis under arbetets gång (kanske 5 - 8 steg under byggprocessen)

-          det är nästan omöjligt att sent in spara igen vad man förlorat tidigare i en byggprocess

-          ha alltid en detaljerad kostnadskalkyl (säljaren är skyldig att gör en)

-          kontrollera att ni vet alla/vilka byggherrekostnader som tillkommer och hur stora dessa blir (kan bli dyra överraskningar)

o       lita inte på säljarens uppgifter om vad det "normalt" brukar kosta (t.ex. byggströmmen kan bli oväntat hög!)

 

Tidsplaner

-          ofta är dessa snäva och över-optimistiska

-          ta med utrymme för oplanerat och tillkommande

-          vid försening slå larm skriftligt och begär korrigerande åtgärder för att komma ifatt

-          tänk på att dåligt väder kan orsaka störning men kräv att dessa arbetas in så att slutdatum alltid kan innehållas

-          kräv att slutdatum innehålles, ha höga böter för varje veckas överdrag!!

 

Skaffa tomt

-          gör alltid en grundundersökning (geologisk) för marken kan dölja många problem

o       bärighet

o       vattennivå

o       sprängning

o       förstärkning

o       schaktning

o       uppfyllnad

o       servitut

o       tillgänglighet (bil och transportfordon samt upplag för material under byggtiden)

o       grannar

o       risk för störningar från omgivningen

o       avstånd till industriverksamhet

o       avstånd till allmän väg

o       avstånd till skolor och kommunala transporter

o       var finns avlopp, vatten, el och bredband framdraget

o       eventuella framtida förändringar i omgivningen (nya stadsplaner, grannbyggnationer, vattenhöjningar m.m.

Tips - hör med personer som bott länge i närheten, dom vet problemen i området (avlopp, vattennivåer, stölder, grannar o.s.v.)

 

Materialval

-          tänk långsiktigt

-          lågt underhållsbehov

-          allergi, fukt och mögel måste undvikas

-          välj miljövänligt och helst återvinningsbart

 

Uppvärmningssystem

-          välj system för att minsta uppvärmningsbehov och kostnad

-          bygg under statlig normens krav

-          bygg ett framtidssäkert system som klarar flera olika energislag

-          ha ett nöd/reservsystem om t.ex. elen går

 

Val av husmodell

-          passar in i gällande byggregler och planer (kontrollera med kommunen eller byggnadsnämnden)

-          en- eller tvåplanslösning

-          passar till tomten och dess förutsättningar, omgivande bebyggelse

-          undvik eller var försiktig med plana tak (alltid en riskkonstruktion - vattenläckage)

-          välj en planlösning som passar även förändrad familjesituation (ni blir fler, färre och äldre)

 

Val av husleverantör

-          alla försäljare lovar guld och gröna skogar och berättar aldrig om brister, risker och problem (tro ALDRIG på säljare)

-          väljer ni fel leverantör så blir det ni som riskerar att få enorma och mycket kostsamma problem

-          hör med andra tidigare kunder med erfarenhet av denna leverantör (mycket finns att läsa på Internet)

-          har leverantören dåligt rykte så dra öronen åt er, sök helst upp någon annan

-          ta en upplysning på leverantören, har dom anmärkningar och dålig historik så sök upp någon annan

o       (en leverantör som hamnat på ekonomiskt obestånd har oerhört svårt att klara ut problemen)

-          välj en leverantör som finns kvar under hela 10-års garantitiden!

 

Vanliga problem

-          förseningar

-          dålig kvalitet

-          fukt under byggtiden

-          materialbrister, skador och stölder

-          höga kostnader under byggtiden för bygg-el, förseningar …

-          muntliga löfte som aldrig infrias

 

Kontrakt

-          skriv alltid ett skriftligt kontrakt

-          utformar entreprenören eller säljaren kontraktet, så är det i alla detaljer och villkor utformat till dennes fördel!

-          ta alltid med en klausul om hur fel och förseningar skall regleras

-          ha en detaljerad beskrivningsbilaga som anger vad och hur allting skall utföras

-          se till så att allmänna bestämmelser ingår och att dom följer köplagen

 

Kontroller

-          vidtala ett proffs som kontinuerligt utför kontroll av byggprocessen

-          ta massor av FOTOGRAFIER under hela processen, speciellt på inbyggda dolda delar samt på alla skador och brister

 

Besiktningar

-          låt ej leverantören bestämma val av besiktningsman (en del av besiktningsmännen är partiska och ekonomiskt kopplade till leverantörerna)

-          utför alltid besiktningar även om ni inte ser eller känner till några särskilda problem eller fel

-          tänk på att besiktningsmannen ej kan kontrollera dolda/inbyggda delar

-          se till att försäkringsbolaget (byggfel och färdigställning) accepterar besiktningsmannen

-          anmäl alla brister ni känner till i samband med besiktningen, se till att de tas med i besiktningsprotokollet

o       OBS - även om besiktningsmannen inte tycker er anmärkning är befogad så skall han ta med den i protokollet som en anteckning

 

Problem

-          ta upp med byggaren så fort som möjligt, så löser han det oftast direkt utan större diskussion

-          anmäl alltid allting skriftligt (slutar det i rätten så är det en ovärderlig fördel)

-          vid upptäckta avvikelser eller fel kräv alltid rättelse skriftligt

-          koncentrera er på de stora felen, de ytliga bagatellerna kan man i värst fall lätt fixa själv utan nämnvärd kostnad!